Fotolits: Guia completa

fotolits observats per un comptafils

® Carlos Alguacil per Rittagraf

El terme "fotolit" té les seves arrels en els principis de la fotomecànica i la forma en què solien obtenir-se. Encara que el més correcte seria anomenar-los positius i deixar aquesta paraula per a aquells que s'obtenen per filmació electrònica, col·loquialment continuem cridant-los fotolits.

En la indústria, els fotolits estan sent reemplaçats per l'obtenció de matrius mitjançant sistemes CTP (Computer To Plate) o CTS (Compiuter To Scren), on el fotolit ja no és necessari. Això té avantatges econòmics, però també implica desafiaments creatius. En aquest tutorial, explorarem què és un fotolit o positiu, la seva utilitat, característiques i les diferents variables segons la tècnica gràfica. Descobreix tot el que volies saber sobre aquest gran desconegut: el fotolit o positiu.

Què és i per a què serveix un Fotolit

El fotolit o positiu és un element fonamental en tècniques que requereixen processos fotomecànics per a crear matrius utilitzades en la reproducció múltiple d'imatges. Aquest component exerceix un paper essencial en diverses disciplines artístiques i tècniques d'impressió, incloent-hi la serigrafia, el heliogravat, el fotogravat, el letterpress, la tampografia, l'offset i fins i tot en la fabricació de segells de resina de polímer. A més, existeixen tècniques en les quals el fotolit s'utilitza per a generar la imatge definitiva, com la cianotipia, el vandyke i altres procediments fotogràfics antics.

A trets generals el fotolit és una imatge opaca impresa o dibuixada sobre un suport transparent o translúcid. El fotolit és la imatge que volem traspassar a la matriu i, per consegüent, d'ella depèn la qualitat del que anem a reproduir.

El fotolit és l'original que ha de posar-se en contacte directe amb la superfície de la matriu que desitgem realitzar. Una vegada en contacte amb la superfície sensibilitzada, aplicarem una font de llum UV per a exposar aquestes matrius. Després de la seva exposició, es retira el fotolit i es procedeix a revelar o processar la matriu com correspongui a cada tècnica.

El coneixement i treball del fotolit és importantíssim per a particulars o petits tallers que treballin tècniques gràfiques d'estampació manual. Dominar el fotolit ajuda a comprendre i dominar millor tot el procés de treball.

positiu per serigrafia vist amb compte fils i talua de llumpositiu per serigrafia vist amb compte fils i talua de llum
fofotlit digital per serigrafia altres tècniques gràfiquesfofotlit digital per serigrafia altres tècniques gràfiques

Per a quina tècnica usaré el fotolit?: adequar el fotolit a la tècnica

Les tècniques de reproducció que utilitzen processos de fotomecànica, comparteixen una lògica: tenen una superfície sensibilitzada amb un material fotosensible i, per tant, la llum UV activa cadascun dels processos (de maneres diferents). Cada tècnica necessita que el fotolit sigui tractat de manera particular i per a això és important saber com funciona cadascuna d'elles. Aquí repassem algunes de les més usuals entre gravadors i artistes:

 • Fotolitos per a Serigrafia

L'emulsió queda fixada allà on incideix la llum i obre imatge allí on no ha estat exposada. Així doncs, el fotolit es fa servir en positiu: les parts opaques del fotolit corresponen a la imatge que volem que sigui estampada.

 • Fotolitos per Òffset

On incideix la llum UV s'activa l'emulsió de la planxa i durant el revelat les zones exposades seran les que desapareguin. Això vol dir que el fotolit igualment s'empra en positiu: la zona opaca serà la que s'estamparà i la transparent correspondrà al fons. Si féssim la planxa per a estampar amb un mecanisme offset (en el qual la planxa no tocarà directament el paper d'impressió), hauríem de voltejar el fotolit; però si imprimirem la planxa d'offset mitjançant un tòrcul o una premsa litogràfica tradicional, col·locant el paper directament sobre la planxa, no fa falta voltejar res: el que veiem en positiu és el que es veurà estampat.

 • Fotolits per Fotopolímer en Relleu

En el fotopolímer, la zona exposada per la llum serà la que queda endurida i les zones no exposades (on el fotolito és opac) són les parts que es desfaran en el revelat, generant buit. En aquest estat de coses i per a fer un segell o planxa en relleu, el fotolit cal passar-ho a negatiu: les zones transparents seran les zones que quedaran en superficie (i per tant seran les que s'imprimiran) i les zones opaques seran les que desapareixeran (el fons). No fa falta voltejar imatge. Són els fotolits que s'utilitzen per a fer planxes de letterpress, segells mitjançant planxa de polímer sec o segells de polímer amb resina.

 • Fotolits per a Fotopolímer en Buit: fotogravat amb planxa de polímer

Encara que històricament un fotogravat era denominat als procediments d'impressió seriada d'imatges amb qualitats fotogràfiques i això incloïa diferents tècniques gràfiques amb característiques procedimentals diferents.

Quan realitzem una planxa de fotogravat per a reproduir una imatge de qualitats fotogràfiques o de to continu, generalment pretenem imprimir el buit com una planxa calcogràfica, no la superfície. En aquest cas, el fotolit no ha d'invertir-se ni voltejar-se. Generalment s'exposa prèviament una trama d'aiguatinta o trama estocàstica que ajuda a reproduir les gradacions tonals del positiu.

 • Fotolits per a Cianotipia, tècniques fotogràfiques antigues i altres sensibilitzadors solars

Allí on incideix la llum és on el reactiu es fa visible. Així doncs, el fotolit s'aplica en negatiu: les zones transparents seran les que s'activaran visualment i les zones opaques seran les que corresponen al fons. 

Alguns materials i productes químics que simulen procediments fotogràfics antics han de ser exposats quan encara estan humits. En aquests casos tan concrets, recomanem que la impressió o dibuix del fotolit quedi en la cara que no hagi d'estar en contacte amb la superfície. És l'únic cas en el qual el recomanem.

fotolits digitals per serigrafía i òffsetfotolits digitals per serigrafía i òffset

Fotolits per serigrafia i òffset

fotolits en negatiu per letterpress i polímer en relleufotolits en negatiu per letterpress i polímer en relleu

Fotolits per letterpress i polímer en relleu

fotolits per fotogravat de tó continufotolits per fotogravat de tó continu

Fotolits per fotogravat

ffotolits en negatiu per cianotipia i vandykeffotolits en negatiu per cianotipia i vandyke

Fotolits per cianotipia i alttes tècniques fotogràfiques

Opacitat del fotolit i capacitat de transmissió

El fotolit ha de ser prou opac com per a evitar el pas de llum a través de la imatge que hem realitzat. Les altres zones seran translúcides per a deixar passar la llum. Un fotolit que no sigui prou opac en les parts negres dificultarà tot el procés de d'exposició i revelat de les matrius ja que corre el risc de filtrar llum en zones no desitjades. Al seu torn, un fotolit que estigui resolt en un suport poc translúcid deixarà passar poca llum en les zones on hagués de passar.

Encara que poden trobar-se excepcions, en un fotolit en general busquem aconseguir la major opacitat possible. Un altre factor important a tenir en compte: la capacitat de transmissió. Això depèn de molts factors, però bàsicament depenen del suport del fotolit, de la qualitat del dibuix o de la impressió, i de les singularitats de cada tècnica.

Aquí va una de les excepcions en l'opacitat dels fotolits: Els fotolits creats amb tintes o productes inactínics. Les tintes i materials inactínics no són opacs però impedeixen el pas de la llum UV. Són 100% efectius sense necessitat de ser 100% opacs.

mesurant densitat de fotolits amb densitòmetremesurant densitat de fotolits amb densitòmetre

Tipus de fotolits: Com els classifiquem

Un positiu o fotolit pot classificar-se per les seves característiques formals, pels suports de fabricació i pels mitjans en els quals ha estat obtingut.
Les característiques formals venen determinades per la tècnica d'impressió. Els suports de fabricació venen determinats justament pels mitjans i/o tecnologia que s'utilitzarà per a obtenir el fotolit. Així que ens centrarem en els mitjans d'obtenció del fotolit: l'origen de la fabricació. En aquest cas podem determinar dos grans grups:

 1. Fotolitos manuals. També anomenats fotolits autogràfics.
 2. Fotolitos d'origen digital.

A continuació desgranem les opcions i característiques d'aquests dos grups i el tipus de suports més habituals de cadascun d'ells.

Fotolits manuals: tipus i característiques

Per a realitzar un fotolit autogràfic simplement necessitem un suport translúcid i treballar amb materials que produeixin opacitat i que s'adhereixin a aquests suports, o bé treballar amb materials inactínics indicats per a aquest propòsit.

Materials de dibuix per a fer fotolits manuals

 • Tècniques seques de dibuix: Ceres, llapis grassos, cretes, barres litogràfiques, oli escombri. Qualsevol material opac serveix.
 • Tècniques líquides de dibuix: Tinta índia, tinta xinesa, gouache, acrílic, tinta litogràfica, tòner diluït a l'alcohol, etc.
 • Retalls i collage: Podem usar retallades d'uns altres fotolits i/o suport opacs per a muntar fotolits manuals.
 • Retoladors inactínics: Aquests retoladors estan específicament pensats per a la creació i retoc manual de fotolits. El tipus de tinta d'aquests retoladors opacadors no permet passar la llum ultraviolada.
 • Pel·lícula o màscara de retall: Aquest tipus de pel·lícula és especial per a fer fotolits. Es tracta d'una pel·lícula inactínica adherida sobre un acetat transparent. Es manipula retallant la màscara i retirant els especejaments. S'aconsegueixen imatges de molt
fotolit autogràfic per serigrafiafotolit autogràfic per serigrafia

Fotolit manual realitzat amb materials de dibuix sobre polièster mat

Fotolit manual realitzat amb pel·lícula de retall Ulano RubylithFotolit manual realitzat amb pel·lícula de retall Ulano Rubylith

Fotolit manual realitzat per retall amb pel·lícula d'Ulano Rubylith

Suports en els quals fer un fotolit manual

 • Acetat o Astraló de muntatge. És una pel·lícula de plàstic transparent d'aproximadament 80 o 100 micres, normalment polietilè o pvc. Perfecte per a utilitzar amb retoladors, materials de dibuix que siguin grassos (com els llapis o barres litogràfiques). Molt adequat per a fer muntatge i composició de fotolits.
 • Polièster mat. Encara que sigui específic per a impressió làser, és un bon suport per a treballar tant amb materials secs com amb materials humits. És un material termoestable, no es deforma amb la humitat.
 • True Grain i altres Suposrts Granejats. Aquest suport és similar al polièster mat d'impressió de làser però està pensat amb aquest propòsit. És perfecte per a emprar amb qualsevol material de dibuix. Permet trasnmetre tot detall del dibuix. Altres suports granejats també són possibles sempre que siguin transparents i permetin adherir medis de dibuix.
 • Paper sulfuritzat i paper de ceba. Són dos suports semi-translúcids que ocasionalment es poden usar per a fer positius manuals, encara que els desaconsellem per a usar amb tècniques humides ja que s'arruguen.
diferents suports transparents a on fer fotolits i positius manualsdiferents suports transparents a on fer fotolits i positius manuals

Fotolits d'origen digital: tipus i característiques

Entendrem fotolits o positius digitals aquells que gestionem digitalment abans de la seva obtenció. Parlem de fotolits digitals i no de fotolits d'impressió digital perquè, com mostrarem a continuació, hi ha mètodes de fabricació que no són pròpiament una impressió.

positius digitals per serigrafia i arts gràfiquespositius digitals per serigrafia i arts gràfiques

Nota: Cal tenir en compte que les imatges que aconseguim a través d'aquests sistemes, no tenen perquè tenir un origen digital però sí haver estat registrada digitalment mitjançant un perifèric digital d'entrada. Posem un exemple clar: podem obtenir un fotolit digital d'un dibuix que va ser creat originalment amb mitjans autogràfics, dibuixant amb llapis. Però per a això, hem d'usar un perifèric digital per a capturar aquesta imatge i manipular-la digitalment abans d'aconseguir el fotolit: un escàner, per exemple.

Els fotolits que s'obtenen a partir d'imatges d'origen digital podem catalogar-los en funció de la tecnologia de fabricació:

Fotolits de filmació electrònica

S'obtenen mitjançant revelat d'una pel·lícula fotogràfica transparent d'alt contrast. Són els que ofereixen millors prestacions. També són els més cars. El seu ús va ser molt estès en impremtes i en la indústria gràfica. Aquest tipus positius es fabriquen usant filmadores que utilitzen una font de llum làser sobre una pel·lícula fotogràfica que més tard es revela químicament: El resultat és una imatge en blanc i negre d'excel·lent qualitat sobre una pel·lícula transparent. Per desgràcia, cada vegada existeixen menys màquines i menys tècnics que es dediquin al maneig. El cost del manteniment de les màquines és elevat i les opcions digitals i el progrés tecnològic han arraconat aquesta manera de fabricar positius.

Fotolitos d'impressió làser

S'obtenen imprimint amb impressores o fotocopiadores que usen la tecnologia d'impressió làser. Una fotoconductora transfereix la imatge sobre el suport d'impressió fixant pols de tòner mitjançant calor i pressió. Aquest tipus d'impressió té els avantatges que és ràpid, net, econòmic i les màquines no precisen de manteniment. D'altra banda, té limitacions en els formats d'impressió. Rares vegades poden veure's fotolits impresos en tecnologia làser en formats superiors a A2.

Fotolits d'impressió Inkjet

S'obtenen imprimint la imatge mitjançant impressores que usen tecnologia d'injecció de tinta. Aquest tipus de fotolits té l'avantatge que permet aconseguir alta definició, baixos costos i grans opcions en formats. A més existeixen RIPs i softwares que permeten gestionar aquest tipus d'impressores específicament per a imprimir fotolits. El suport d'impressió és un polièster amb una pel·lícula especial per a retenir la tinta d'injecció.

Fotolits d'impressió tèrmica o filmació tèrmica

Aquest tipus de fotolits no es corresponen físicament ni a una filmació, ni a una impressió; però així és com els comercials presenten aquest tipus de procediment. Es tracta d'una opció que encara no ha enlairat en la indústria, i molt menys en el mercat artístic. Es fonamenta en la tecnologia de les impressores tèrmiques per a transferir les imatges sobre un suport translúcid adequat. Tenen menys recorregut en el mercat que els altres procediments. Com a avantatge principal té el fet que prescindeix de l'ús de recanvis de tinta, reduint costos en consumibles. Com a desavantatge, cal destacar la poca versatilitat. Una impressora làser o una impressora d'injecció de tinta la trobem en gairebé qualsevol espai domèstic i serveixen igual per a imprimir un document Excel, imprimir una fotografia, o imprimir un fotolit. Les impressores de filmació tèrmiques només tenen aquesta funció.

Característiques formals d'un fotolit: Imatges Ploma vs Imatges de To Continu

Com hem comentat abans, una altra manera de classificar els fotolits és tenint en compte les característiques formals de les imatges. En aquest cas, distingirem dos grans grups:

 • Imatges Ploma
 • Imatges de To continu

Les imatges ploma equivalen a imatges de contrast absolut, de masses completament opaques. No hi ha gradacions tonals. En els fotolits manuals serien les que han estat creades amb màscara de retallada o retoladors, per exemple. En el cas dels fotolits d'origen digital, seria el cas d'imatges de línia, masses o tipografies.

Les imatges de to continu són aquelles que presenten graduacions tonals. En el cas dels fotolits manuals, equivaldria a totes aquelles creades amb tècniques seques o humides de dibuix que incloguin diferents valors d'opacitat mitjantçant gradacions. En el cas de les imatges d'origen digital, equivaldrien, per exemple, a imatges fotogràfiques.

fotolit digital en negatiufotolit digital en negatiu
positiu digital tramat per serigrafia i òfsetpositiu digital tramat per serigrafia i òfset

Fotolitos Tramats

Per a reproduir imatges de to continu amb tècniques gràfiques és necessari descompondre-les i convertir-les a imatges de to discontinu. En algunes tècniques com el fotogravat, s'utilitza una trama que s'exposa de manera independent al positiu de la imatge. Però en la majoria de tècniques, es trama directament el positiu.

A grans trets, els fotolits tramats són aquells que permeten simular imatges de to continu mitjançant tramats; una imatge fotogràfica per exemple. Les trames equivalen a petits punts que depenent de la grandària i la distància entre elles produeixen visualment gradacions de grisa. Les trames poden ser regulars AM (grandària de punt i distància variable), o irregulars o de tipus FM. Aquestes últimes són d'una estructura més complexa. Els punts són sempre de la mateixa grandària però s'organitzen en l'espai de manera aleatòria.

fotolit tramat vist amb comptefilsfotolit tramat vist amb comptefils
positiu amb trama regular per a serigrafiapositiu amb trama regular per a serigrafia
fotolit tramat ampliat amb comptefilsfotolit tramat ampliat amb comptefils

La importància dels suports d'impressió respecte al tipus de fotolit

Sempre hem de tenir en compte el tipus de suport que estampem per a realitzar així una imatge i un fotolit que s'adeqüi a això. Línies molt fines en serigrafia, per exemple, donaran problemes per a estampar sobre el tèxtil. Per contra, si volem imprimir paper podem realitzar imatges amb més detall i definició.

Per posar un exemple: Les trames que podem aplicar en la serigrafia venen directament relacionades amb la filatura de la pantalla. És a dir, la quantitat de fils d'una pantalla de serigrafia ens obligarà a treballar amb fotolits amb un punt de trama més petit o més gran. Quants més fils, més petit pot ser el punt de la trama i a la vista, per tant, ofereix més detall. Si la trama no és l'adequada per a la filatura, la nostra imatge quedarà reinterpretada i perdrem definició durant l'estampació.

On encarregar els meus fotolits

Ara que ja saps més sobre fotolits potser t'aventures a realitzar els teus propis fotolits a casa. Si encara i així, necessites un servei d'impressió, en Rittagraf podem ajudar-te i oferir-te un servei professional d'impressió de fotolits. Com a coneixedors i usuaris de totes aquestes tècniques, sabem de quina manera treballar les imatges i què és el millor per a cada tècnica. Si necessites un servei d'impressió de fotolits i estàs dubtant, posa't en contacte amb nosaltres o encarrega'ls aquí:

Materials per a fer Fotolits

Aquí us deixem una sèrie d'enllaços a productes interessants per a tots aquells que vulgueu realitzar els vostres propis fotolits. Ja siguin fotolits digitals o fotolits autogràfics, realitzats manualment.

Copyright © 2021-actualitat Rittagraf S.L. Tots els drets reservats.